از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(35.45%) 106
آموزش شروع بازی
(10.70%) 32
آموزش وسط بازی
(12.04%) 36
آموزش آخر بازی
(11.03%) 33
فیلم های آموزشی
(11.70%) 35
کتاب های آموزشی
(19.06%) 57
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 299