از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(35.88%) 103
آموزش شروع بازی
(11.14%) 32
آموزش وسط بازی
(11.49%) 33
آموزش آخر بازی
(11.14%) 32
فیلم های آموزشی
(11.14%) 32
کتاب های آموزشی
(19.16%) 55
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 287