از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(35.91%) 102
آموزش شروع بازی
(11.26%) 32
آموزش وسط بازی
(11.61%) 33
آموزش آخر بازی
(11.26%) 32
فیلم های آموزشی
(10.91%) 31
کتاب های آموزشی
(19.01%) 54
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 284