از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(35.64%) 108
آموزش شروع بازی
(10.56%) 32
آموزش وسط بازی
(11.88%) 36
آموزش آخر بازی
(10.89%) 33
فیلم های آموزشی
(11.55%) 35
کتاب های آموزشی
(19.47%) 59
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 303