از دید شما چه مطالبی در سایت قرار دهیم ؟
(35.73%) 104
آموزش شروع بازی
(10.99%) 32
آموزش وسط بازی
(11.34%) 33
آموزش آخر بازی
(11.34%) 33
فیلم های آموزشی
(11.68%) 34
کتاب های آموزشی
(18.90%) 55
ترکیب و مسائل تاکتیکی در شطرنج

تعداد شرکت کنندگان : 291